Pretražujte www.ffpu.hr:

JEDNOPREDMETNI I DVOPREDMETNI STUDIJI
Povijest
Odsjek za romansku i klasičnu filologiju
DVOPREDMETNI STUDIJI
Talijanski jezik i književnost
Latinski jezik i rimska književnost
JEDNOPREDMETNI STUDIJI
Glazbena pedagogija
Klasična harmonika
Talijanski jezik i književnost
Odsjek za zajedničke predmete

 


adresa:
Ulica I. Matetića Ronjgova 1
52100 PULA

e-mail: dekanat@ffpu.hr
URL: www.ffpu.hr

tel: +385.52.377.500
fax: +385.52.211.713

WEB MAIL:
korisničko ime:
lozinka:

 

Povijest glazbene umjetnosti

Kod kolegija

 

Naziv kolegija

Povijest glazbene umjetnosti

 

Opći podaci

Studijski program

Hrvatski jezik i književnost – izborni kolegij

Godina

2.

Ime nositelja kolegija

mr. sc. Mirna Marić

 

Status kolegija

 

Obvezatan

X

Izborni

 

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

 

Zimski semestar

Ljetni semestar

ECTS koeficijent opterećenja studenta

           3

 

Broj sati po semestru

          (1+1+0)

 

Ciljevi  kolegija

Temeljni cilj ovog kolegija je upoznati  studente s razvojem glazbene umjetnosti kroz povijest, glazbenim epohama, glazbenicima i njihovim djelima

 

Nakon odslušanog kolegija studenti će biti osposobljeni za:

-          pravilno definiranje širokog spektra glazbenih pojavnosti glazbene umjetnosti;

-          prepoznavanje i  kritičko analiziranje specifičnih glazbenih pojava, društvenih faktora koji su pokretači stvaranja glazbenih pojava, glazbovanja;

-          razvijanje vještina prepoznavanja i analiziranja  glazbe svijeta u kontekstu humanističkih znanosti, sociologije, kao i individualne  interpretacije.

 

Korespodentnost i korelativnost programa

Kolegij korespondira s kolegijima na Studiju harmonike i Glazbene kulture.

Sadržaj kolegija

Uvodno predavanje o glazbi-tumačenje osnovnih glazbenih pojmova

Stil u glazbi –određenje pojma

Glazbena kultura antičke Grčke i Rima

Srednjovjekovna jednoglasna glazba

Glazbena Renesansa

Barok, stilska obilježja

Rokoko, pretklasika

Glazbena klasika

   Devetnaesto stoljeće  - Romantizam, Impresionizam

   Smjerovi u glazbi 20. stoljeća

   Definiranje slušanja glazbe I slušanje glazbe

   Glazbeno-estetska komunikacija

Estetski doživljaj, kategorizacija glazbene umjetnine

Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom/boldom)

 

Predavanja

 

Seminari i radionice

 

Vježbe

 

Samostalni zadaci

 

Multimedija i internet

 

Obrazovanje na daljinu

 

Konzultacije

 

Laboratorij

 

Mentorski rad

 

Terenska nastava

Komentari: Shodno predviđenom programu  na svakom satu potrebno je slušati  djela određene epohe ili skladatelja.

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu. Izrada seminarskog rada.

 

Praćenje i ocjenjivanje studenata

(označiti masnim tiskom / boldom samo relevantne kategorije i umjesto nultih vrijednosti unijeti odgovarajuće bodovne vrijednosti tako da ukupan broj bodova u različitim izabranim kategorijama odgovara ukupnoj bodovnoj vrijednosti kolegija; u slučaju potrebe upotrijebiti prazne rubrike za dopune)

Pohađanje nastave

0,5

Aktivnost u nastavi

0,5

Seminarski rad

1

Eksperimentalni rad

Ø

Pismeni ispit

Ø

Usmeni ispit

0

Esej

Ø

Istraživanje

Ø

Projekt

Ø

Kontinuirana provjera znanja

1

Referat

Ø

Praktični rad

Ø

 

 

 

 

 

Komentari:

Obvezna literatura

 

Majer-Bobetko S, (1991) Osnove glazbene kulture, Zagreb, Školska knjiga

Andreis, J. (1974)  Povijest glazbe II-III, Zagreb, Liber Mladost.

Ambrušić-Kiš, R. Perak Lovričević N. i Šćedrov Lj. (2001)

Glazbeni susreti 1.- 4.  Zagreb, Profil

Turkalj, N. (1980) Historija muzike, Zagreb, ITRO “ Naprijed”

 

Izborna literatura

 

Kos, K. (1998) Stoljeća govore glazbom, Zagreb, Školska knjiga,

 

 

Sveučilište u Rijeci: FILOZOFSKI FAKULTET PULA godina 2003.
TYPO3 CMS dostupan pod GPL licencom dizajn: FWD grupa